Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

PRZEMYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl
tel.: (16) 675 16 64, (16) 676 09 85
fax: (16) 676 09 86

strona internetowa: www.parr.pl

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w lipcu 2004 roku, jest tzw. instytucją otoczenia biznesu i funkcjonuje na zasadach „non profit”. Akcjonariuszami PARR S.A. jest Gmina Miejska Przemyśl oraz pięć przemyskich spółek komunalnych.

Misją Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest „Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu poprzez inicjowanie, współudział, samodzielną realizację przedsięwzięć nastawionych na długoterminowe efekty ekonomiczne i społeczne oraz prowadzenie działalności gospodarczej w celu zapewnienia środków finansowych na realizację przedsięwzięć i działalności bieżącej Agencji”.

PARR S.A. prowadzi szeroką działalność mającą na celu rozwój regionu, w szczególności miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego. Agencja realizuje swoje zadania statutowe głównie poprzez realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej. PARR S.A. zrealizowała wiele projektów, w tym dotyczących promocji przedsiębiorczości oraz rozwoju zasobów ludzkich.

W latach 2009-2011, w ramach trzech projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 POKL, PARR S.A. udzieliła blisko 300 dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na łączną kwotę wynoszącą blisko 13,5 mln zł.

PARR S.A. posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2009. Od 2008 roku Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, specjalistycznej sieci instytucji, które świadczą usługi wspierające polskich przedsiębiorców. Akredytacja PARR S.A. w KSU obejmuje usługi doradcze o charakterze ogólnym oraz usługi informacyjne. W chwili obecnej PARR S.A. współpracuje z dziesięcioma konsultantami wpisanymi do rejestru konsultantów KSU.

W ramach prowadzonej działalności PARR S.A. oferuje usługi zarówno przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego, jak i organizacjom pozarządowym.

Oferta PARR S.A., skierowana do przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą obejmuje:

- usługi doradcze w zakresie pozyskiwania, zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - oferta obejmuje zarówno doradztwo w doborze odpowiedniego programu, etap aplikowania o dotację, zarządzanie projektem, rozliczanie, na etapie kontroli projektu skończywszy.

- usługi informacyjne i doradcze związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące finansów, marketingu, prawa pracy i prawo podatkowego oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

- szkolenia, w szczególności z zakresu przedsiębiorczości, podstaw księgowości w małej firmie oraz przygotowywania biznes planów.

Oferta Agencji skierowana do samorządów obejmuje przygotowywanie kompleksowych wniosków aplikacyjnych do programów finansowanych z funduszy UE wraz ze studiami wykonalności inwestycji, opracowywanie Strategii Rozwoju, Planów Rozwoju Lokalnego oraz Lokalnych Programów Rewitalizacji.